Primarijus doc.dr.med.sci. Azra Delalić, fizijatar


Doc. Delalić rođena je u Tuzli, gdje je završila osnovnu školu i gimnaziju. Diplomirala je na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Tuzli 1982.godine nakon čega se zaposlila u Klinici za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju UKC Tuzla. Specijalistički ispit iz „Fizikalne medicine i rehabilitacije“ položila je 1987.god. na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu.

Postala je primarijus 07.04.2008. god. a zvanje magistra medicinskih nauka stekla 07.10.2009.god. na Medicinskom fakultetu u Tuzli nakon odbranjenog magistarskog rada pod naslovom “Rehabilitacioni tretman djece sa cerebralnom paralizom nakon operativnog liječenja“. Zvanje doktora medicinskih nauka stekla 08.06.2015.god. na Medicinskom fakultetu u Tuzli  nakon odbranjene doktorske disertacije pod naslovom „Ovisnost koštane gustoće i stepena funkcionalnog onesposobljenja u djece i adolescenata sa cerebralnom paralizom“  a  2015. god. stekla je i zvanje docenta za nastavni predmet „Fizijatrija i rehabilitacija“ na Medicinskom fakultetu u Tuzli

Bila je jedan od saradnika u izradi knjige  pod nazivom „Down sindrom“ dr. Mensude Hasanhodžić  i udžbenika „Neurologija“ od Prof.dr.med.sc Osmana Sinanovića u kome je napisala poglavlje pod nazivom „Cerebralna paraliza“ ali i autor ili  koautor brojnih stručnih ili naučnih  radova iz oblasti rehabilitacije djece i odraslih objavljenih u časopisima ili prezentiranih na kongresima u našoj državi i inostranstvu.

Prošla je brojne edukacije od kojih je najveći broj iz oblasti dječije rehabilitacije gdje se može izdvojiti edukacija u Nacionalnoj bolnici za rehabilitaciju djece „St. Maurice“ u Parizu, neurorazvojni poremećaji, seminar o multidisciplinarnom pristupu tretmanu spasticiteta kod djece u Istambulu i druge.

Od 1992. god. se počinje baviti dječijom rehabilitacijom, kada formira tim za dječiju rehabilitaciju u Klinici za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju UKC Tuzla i uz podršku nevladinih organizacija, kontinuirano radi na edukaciji svih zdravstvenih profila u timu putem edukativnih projekata u zemlji i inostranstvu. Svojim aktivnim učešćem od 1996. god. u radu Centra za djecu sa smetnjama u razvoju “Koraci nade“ u Tuzli doprinosi boljoj zaštiti djece sa poteškoćama u razvoju na području TK i šire. U Klinici za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju UKC-a Tuzla postavljena je za šefa odjeljenja dječije rehabilitacije, a sa iste pozicije penzionisana je 31.12.2021.godine.

Našem timu u Lječilištu ”Aqua Bristol” Tuzla pridružila se u januaru 2022.godine kada smo proširili svoje usluge i u pravcu dječije rehabilitacije. Lično a i u dogovoru sa Klinikom za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju UKC-a Tuzla, pomogla je u obučavanju fizioterapeuta za sve specifičnosti u radu sa djecom, na čemu i dalje kontinuirano radi.

Docentica Delalić je jedan od rijetkih ljekara na našim prostorima sa tako velikim iskustvom u dječoj (re)habilitaciji ali je i nesumnjivo odličan fizijatar i kada su u pitanju neurološki, reumatološki, ortopedsko-traumatološki pacijenti kao i pacijenti sa spinalnim povredama.

Mi biramo samo najbolje i zato je Doc.Delalić naš izbor.