Vanjska ocjena Agencije za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu

Vanjska ocjena Agencije za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu

Pet, 28. Apr. 2023.


Dana 27. i 28. 04. 2023. godine tim vanjskih ocjenjivača Agencije za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu FBiH (AKAZ) obavio je vanjsku ocjenu našeg Lječilišta u svrhu provjere uspostavljenog sistema Sigurnosti i kvaliteta kao i reakreditaciju ustanove.