Izvod iz zakona o pravima, obavezama i odgovornostima pacijenata

Izvod iz zakona o pravima, obavezama i odgovornostima pacijenata („Službene novine Federacije BiH“, broj 40/10)


PRAVA PACIJENATA:
1.  Pravo na dostupnost zdravstvene zaštite, uključujući i pravo na hitnu medicinsku pomoć.
2.  Pravo na informacije.
3. Pravo na obaviještenost i učestvovanje u postupku liječenja.
4.  Pravo na slobodan izbor.
5. Pravo na samoodlučivanje i pristanak, uključujući i zaštitu prava pacijenta koji nije sposoban dati pristanak.
6. Pravo na povjerljivost informacija i privatnost.
7.  Pravo na tajnost podataka.
8.  Pravo na lično dostojanstvo.
9.  Pravo na sprečavanje i olakšavanje patnji i bola.
10.  Pravo na poštovanje pacijentovog vremena.
11. Pravo na uvid u medicinsku dokumentaciju.
12.  Pravo na samovoljno napuštanje zdravstvene ustanove.
13.  Pravo pacijenta nad kojim se vrši medicinsko istraživanje.
14.  Pravo na preventivne mjere i informisanje o očuvanju zdravlja.
15.  Pravo na prigovor.
16.  Pravo na naknadu štete.
17.  Pravo na prehranu u skladu sa svjetonazorom.
18.  Pravo na održavanje ličnih kontakata.
19.  Pravo na obavljanje vjerskih obreda.

 

OBAVEZE I ODGOVORNOSTI PACIJENATA:
1.  Pacijent je obavezan odgovorno se odnositi prema svom zdravlju, te aktivno učestvovati pri zaštiti, očuvanju i unapređenju svoga zdravlja.
2.  Pacijent je obavezan pri ostvarivanju zdravstvene zaštite pridržavati se uputstava i preduzetih mjera propisane terapije od strane nadležnog zdravstvenog radnika.
3.  Svaki pacijent je obavezan poštovati ljudska prava, te prava pacijenata određena ovim zakonom, na način da drugim pacijentima namjerno ne onemogućava korištenja istih prava.
4.  Zabranjeno je ometanje zdravstvenih radnika odnosno zdravstvenih saradnika prilikom pružanja zdravstvene zaštite drugom pacijentu.
5.  Pacijent je obavezan u potpunosti informisati nadležnog zdravstvenog radnika i dati istinite podatke o svom zdravstvenom stanju, promjeni adrese i telefonskog broja.
6.  Pacijent je obavezan informisati nadležnu zdravstvenu ustanovu odnosno privatnu praksu o otkazivanju termina za naručene preglede i medicinske postupke.
7.  Pacijent je obavezan poštovati kućni red zdravstvene ustanove regulisan opštim aktima zdravstvene ustanove o uslovima boravka i ponašanja u njoj.
8.  Pacijent je dužan uvažavati obaveze zdravstvenog osoblja prema drugim pacijentima, tako da ne ometa njihov rad, izbjegavajući na taj način da ih dovodi u situacije da počine profesionalnu grešku za koju mogu odgovarati saglasno posebnom zakonu.
9.  Pacijent je obavezan pri ostvarivanju zdravstvene zaštite u zdravstvenoj ustanovi, odnosno privatnoj praksi, prihvatiti predloženi oblik medicinskog tretmana koji obezbjeđuje zaštitu zdravlja osoblja koje mu taj tretman pruža.
10.  Ukoliko pacijent boluje od bolesti koja može uticati na zdravlje i život drugih ljudi ne smije niti jednim svojim postupkom izazvati opasnost po zdravlje i život drugih ljudi u široj društvenoj zajednici.
11.  U slučaju da se radi o maloljetnom pacijentu ili poslovno nesposobnom pacijentu, za ponašanje pacijenta u skladu sa savjetima i preporukama nadležnog zdravstvenog radnika, odgovoran je roditelj, staratelj odnosno zakonski zastupnik.

 

Kompletan  tekst Zakona o  pravima, obavezama i odgovornostima pacijenata možete naći na OVOM linku.