VODIČ ZA PACIJENTE - PRAVA, OBAVEZE I ODGOVORNOSTI PACIJENATA -


VODIČ ZA PACIJENTE

Stupanjem na snagu Zakona o pravima, obavezama i odgovornostima pacijenata („Službene novine F BiH“, br.40/10) prvi put je sistemski uređena ova materija i u cijelosti definisana prava koja pripadaju pacijentima u postupcima pružanja zdravstvenih usluga, kao i njihove obaveze i odgovornosti. Ovaj Vodič ima za cilj da upozna pacijente sa njihovim pravima, obavezama i odgovornostima i da im omogući da prava ostvare na što brži i jednostavniji način.

 1. O NAMA

Lječilište „Aqua Bristol“ Tuzla je privatna zdravstvena ustanova koja nudi usluge iz oblasti fizikalne medicine i balneologije, raspolažući sa visokokvalifikovanim osobljem, savremenom opremom i vrstom usluga koje rijetko možete naći na prostorima Bosne i Hercegovine i šire, zadovoljavajući sve evropske standarde. Sve preventivne, terapijske i rekreativne procedure provode se na uređajima renomiranih svjetskih proizvođača, pod rukovodstvom iskusnih profesora - specijalista fizikalne medicine i rehabilitacije, stručnjaka iz oblasti reumatologije i dječije rehabilitacije. Osim toplog ljekovitog bazena sa plemenitom slanicom, kompletno opremljenog bloka za hidroterapiju (kada sa podvodnom masažom, bisernih kupki, Hubardove kade i četvoroćelijskih kupki), raspolažemo sa svim procedurama termoterapije, te svim oblicima elektroterapije, terapijskim laserom, kao i jedinstveno u BiH T-CARE aparatom koji pospješuje regeneraciju mekih tkiva i kosti. Za respiratorne tegobe nudimo slanu sobu - haloterapiju koju mogu da koriste i odrasli i djeca. Boravak u slanoj sobi u trajanju od 40min, zamjenjuje čak tri dana boravka na moru po količini inhaliranog aerosola. Za zdrave ljude koji žele da sačuvaju svoje zdravlje nudimo brojne vrste medicinskih i relaksacionih masaža, kao i sve ostale procedure kojima se liječe oboljeli od reumatskih, neuroloških, ginekoloških oboljenja, bolesti respiratornog trakta, bolesti lokomotornog sistema i endokrinoloških bolesti.

Nudimo usluge ambulantnog i stacionarnog liječenja, gdje u okviru našeg lječilišta pacijenti imaju na raspolaganju dvokrevetne sobe, a klijenti koji žele luksuzniji smještaj hotela Mellain imaju direktini pristup u lječilište. Nudimo mogućnost obavljanja specijalističkih pregleda fizijatra i reumatologa te dječijeg fizijatra kao i paket usluga kompletne kardiološke obrade koja uključuje kardiološki pregled, UZ srca i ergometriju kao i prateću kardiorehabilitaciju.

 1. PRAVA PACIJENATA

Članom 6. Zakona o pravima, obavezama i odgovornostima pacijenata utvrđena su prava koja pripadaju pacijentu. Utvrđena prava pacijent ostvaruje na osnovu savremene medicinske doktrine, stručnih standarda i normi, te u skladu sa mogućnostima zdravstvenog sistema u Federaciji. Uslov za ostvarivanje prava je prethodno ispunjavanje zakonom utvrđenih obaveza i odgovornosti od strane pacijenta. Svakom pacijentu u bolničkoj zdravstvenoj zaštiti garantuju se prava na:

Dostupnost zdravstvene zaštite, uključujući i pravo na hitnu medicinsku pomoć    

Svakom pacijentu se obezbjeđuje zdravstvena zaštita u skladu sa zdravstvenim stanjem, ličnim potrebama i zakonom, u granicama materijalnih mogućnosti sistema zdravstvene zaštite. Zdravstvena zaštita se obezbjeđuje bez diskriminacije po osnovu rase, boje kože, spola, spolne orijentacije, genetskog nasljeđa, jezika, religije ili vjerovanja, političkih i drugih uvjerenja, nacionalnog i socijalnog porijekla i vrste oboljenja.

Informacije

Pacijent ima pravo na informacije o:                                                                         

 • Svom zdravlju                                                                                                                                                        
 • Svojim pravima i obavezama i načinu njihovog korištenja                                                                            
 • Zdravstvenim uslugama koje Ustanova obezbjeđuje.

Informacije treba da su saopštene razumljivim rječnikom, prilagođene pacijentovom obrazovnom nivou, psihičkom, fizičkom i emocionalnom stanju. Ukoliko ih ne razumije, tražiće pojašnjenje od zdravstvenog radnika koji ih daje. Informacije o uslugama koje Ustanova obezbjeđuje pacijentima su dostupne posredstvom web stranice www.aquabristol.ba kao i putem pisanih brošura i informativnih materijala.

Obaviještenost i učestvovanje u postupku liječenja

Pacijent ima pravo da odluči o provođenju svake medicinske mjere. Da bi donio informiranu odluku o pristanku na predloženu medicinsku mjeru pacijent ima pravo na blagovremeno, obuhvatno i tačno informisanje o svim pitanjima koja se tiču njegovog stanja i liječenja. Informisanje uključuje pitanja: dijagnoze i prognoze bolesti; kratkog opisa, cilja, koristi i termina izvođenja predloženih medicinskih mjera; vrste i vjerovatnoće mogućih rizika i posljedice medicinskih mjera; moguće promjene stanja i načina života; alternativnih metoda liječenja i njihovih koristi i rizika; prava na odlučivanje o preporučenoj medicinskoj mjeri; informacija po otpustu/izvršenoj usluzi o daljem liječenju i rehabilitaciji. Ako u toku liječenja dođe do zamjene zdravstvenog radnika/zdravstvenog saradnika, pacijent ima pravo dobiti obrazloženje o razlozima zamjene. Ako postoji potreba da se pacijent u toku liječenja premjesti u drugu ustanovu, daje mu se obrazloženje o razlozima. Informisanje pacijenta vrši ljekar odgovoran za njegovo liječenje.

​​​​​​​​​​​​​​Samoodlučivanje i pristanak, uključujući i zaštitu prava pacijenta koji nije sposoban dati pristanak

Pacijent ima pravo da odluči o svemu što se tiče njegovog života i zdravlja, osim u slučaju ako to direktno ugrožava život i zdravlje drugih. Pacijent ima pravo opozvati pristanak na medicinsku mjeru sve do početka njenog izvođenja. Za maloljetnog pacijenta pristanak na medicinsku mjeru daje roditelj/staratelj.

​​​​​​​Povjerljivost informacija i privatnost

Sve lične informacije saopštene zdravstvenom radniku su povjerljive prirode i saopštavaju se drugom zdravstvenom radniku samo kada je to potrebno i u mjeri u kojoj je to potrebno za svrhe liječenja. Za vrijeme provođenja medicinskih mjera pacijent ima pravo na zvučnu i vizuelnu privatnost. Pacijent može tražiti da pregledu ili izvođenju medicinskih postupaka prisustvuje još neko lice koje on odredi.

​​​​​​​Tajnost podataka

Podaci iz medicinske dokumentacije se smatraju službenom tajnom i mogu se saopštavati drugim pravnim i fizičkim licima bez saglasnosti pacijenta samo u zakonom predviđenim slučajevima (ostvarivanje prava iz zdravstvenog i socijalnog osiguranja, krivični i drugi sudski postupci i slično).

​​​​​​​Lično dostojanstvo

Obaveza je zdravstvenih radnika da prilikom kontakta sa pacijentom i članovima njegove porodice/njegovateljima postupaju ljubazno, da poštuju njihovo dostojanstvo, da uvažavaju i štite njihov fizički i psihički integritet, intimnost, svjetonadzor, moralna i vjerska uvjerenja.

​​​​​​​Poštovanje pacijentovog vremena

Prijem u bolnicu, kao i obavljanje specijalističko-konsultativnih pregleda, dijagnostičkih i terapijskih procedura se zakazuje. Izuzetak su hitni slučajevi. Za usluge koje nisu hitne mogu se uvesti liste čekanja, u zavisnosti od medicinskih indikacija i stanja pacijenta. Pacijent se informiše o stavljanju na listu čekanja, odnosno datumu i vremenu javljanja.

​​​​​​​Uvid u medicinsku dokumentaciju i prepis dokumentacije                                             

Pacijent ili njegov punomoćnik (ovjerena punomoć), odnosno roditelj ili staratelj imaju pravo uvida u medicinsku dokumentaciju pacijenta i pojedinačne i ukupne troškove liječenja. Ovo pravo pripada i članu uže porodice, koji živi u zajedničkom domaćinstvu, ukoliko su ti podaci od značaja za njegovo liječenje. Pacijent ima pravo na prepis medicinske dokumentacije. Zahtjev za vršenje uvida u dokumentaciju/kopiju/prepis podnosi se u pisanoj formi.

​​​​​​​Samovoljno napuštanje zdravstvene ustanove

Pacijent ima pravo da samovoljno napusti ustanovu. Prilikom samovoljnog napuštanja pacijent je dužan potpisati obrazac o samovoljnom napuštanju.

​​​​​​​Davanje pristanka da se vrši medicinsko istraživanje i pristanka da učestvuje u izvođenju nastave

Pacijent može učestvovati u medicinskim istraživanjima samo ako prethodno da pristanak u pisanoj formi i na propisanom obrascu, u kome su data sva objašnjenja o vrsti i cilju istraživanja, očekivanim rezultatima, mogućim rizicima i neželjenim posljedicama. Dati pristanak pacijent može opozvati u svako vrijeme. Samo pacijent koji je dao pristanak može učestvovati u izvođenju nastave.

​​​​​​​Preventivne mjere i informisanje o očuvanju zdravlja

Pacijent ima pravo na preventivne mjere i informacije koje su mu potrebne za očuvanje zdravlja, sticanje zdravih životnih navika, o rizičnim ponašanjima i štetnim faktorima životne i radne sredine. Ustanova obezbjeđuje informacije pacijentima u vidu pisanih materijala, u elektronskom obliku na web stranici Ustanove i davanjem usmenih informacija, koje je dužna dati prema zakonu i na zahtjev pacijenta.

​​​​​​​Prigovor

Ukoliko je pacijentu uskraćeno pravo na zdravstvenu zaštitu ili nije zadovoljan pruženom uslugom ili postupkom zdravstvenog i drugog radnika, ima pravo podnijeti prigovor. Prigovor može podnijeti usmeno (izjava na zapisnik) ili pismeno (poštom, elektronskom poštom, putem sandučića). Prigovor treba podnijeti čim se za to steknu uslovi, u razumnom roku, da bi se postupak ispitivanja osnovanosti navoda iz prigovora proveo što kvalitetnije. U prigovoru treba navesti sektor na koji se prigovor odnosi, po mogućnosti ime i prezime radnika na koga se odnosi, a ako to nije moguće podatke o izgledu radi identifikacije (opis zaposlenika), vrijeme dešavanja i kratak opis dešavanja na koje se prigovor odnosi. Ukoliko pacijent očekuje odgovor po prigovoru, dužan je navesti ime i prezime i adresu.

​​​​​​​Održavanje ličnih kontakata

Pacijent ima pravo primanja posjetilaca prema kućnom redu. Prilikom hospitalizacije pacijent se izjašnjava da li želi da se određenim licima uskrati pravo na posjetu.

 1. OBAVEZE I ODGOVORNOSTI PACIJENTA

Ostvarivanje prava pacijenta vezano je za prethodno izvršenje njegovih zakonom definisanih obaveza. Obaveze i odgovornosti pacijenta odnose se na:

​​​​​​​Odgovornost prema drugim korisnicima zdravstvenih usluga

Pacijent ne smije drugim pacijentima namjerno onemogućavati korištenje njihovih prava, niti mu je dozvoljeno da ometa zdravstvene radnike pri pružanju zdravstvene zaštite drugim pacijentima.

​​​​​​​Odgovornost prema zdravstvenim radnicima i drugim licima koja omogućavaju pružanje zdravstvenih usluga

Pacijent je dužan dati potpune i tačne informacije o svom zdravstvenom stanju i druge podatke vezane za ostvarivanje zdravstvene zaštite, poštivati kućni red, pridržavati se zakazanih termina i sa uvažavanjem se odnositi prema osoblju.

 1. TIJELA NADLEŽNA ZA OSIGURANJE PRAVA PACIJENATA

Za osiguranje primjene zakonom utvrđenih prava pacijenata u Ustanovi je osnovana Komisija za prigovore pacijenata (ili je odgovorno tijelo organizovano na drugačiji način što je definisano unutrašnjim aktom).

​​​​​​​Prijem u ustanovu i liječenje

Radno vrijeme:

Redovno radno vrijeme ustanove radnim danom je od 8:00 do 20:00h. Za hitna stanja stacionara organizirane su službe dežurstva koje rade 24 sata. Usluge fizikalne medicine i rehabilitacije od strane  fizioterapeuta dostupne su pacijentima od ponedeljka do petka za ambulantne pacijente u periodu od 8:00 do 16:30 sati, a za pacijente na stacionarnom liječenju od ponedjeljka do subote. Termini za određene preglede mogu se dogovoriti telefonom. Informacije možete dobiti i na brojeve telefona objavljene u ovom Vodiču i na web stranici.

​​​​​​​Dolazak u ustanovu

Po dolasku u ustanovu predajte dokumentaciju na recepciji Lječilišta. Ako Vaše stanje ne zahtijeva hitan prijem, prijem u ustanovu biće zakazan za određeni dan (što se najčešće obavlja telefonskim putem). Za pojedine preglede i dijagnostičke pretrage, takođe će Vam biti određen termin.

​​​​​​​Jednakost u pristupu i pružanju usluga

Svim pacijentima zagarantovan je jednak pristup i pružanje zdravstvenih usluga bez obzira na naciju, spol, rasu, jezik, vjeroispovijest, invalidnost, godine i druge različitosti.

​​​​​​​Dokumenti koji su potrebni za obavljanje pregleda, dijagnostičkih pretraga i bolničko liječenje

 • Lična karta ili drugi identifikacijski dokument sa slikom (pasoš, vozačka dozvola)
 • Zdravstvena dokumentacija o prethodnom liječenju (otpusnice, specijalistički pregledi, rtg snimci, nalaz UZ i sl.) ili tražena prilikom zakazivanja pregleda/prijema. Informacije možete dobiti i na brojeve telefona objavljene u ovom Vodiču i na web stranici.

Troškovi liječenja

Troškovi liječenja zavisi od toga da li ste penzionisani ili ne, odnosno da li ste osiguranik druge države ili dolazite preko firme/udruženja/ministarstva/zavoda zdravstvenog osiguranja sa kojim Lječilište ima sklopljen ugovor. Sve potrebne informacije o plaćanju dobićete od osoblja na prijemu. Ukoliko se prije dolaska u ustanovu želite informisati o troškovima liječenja informacije možete dobiti od  medicinske sestre ili putem telefona na broj koji se nalazi u ovom vodiču.

​​​​​​​​​​​​​​Stacionarno liječenje (višednevni boravak u ustanovi)

Šta pacijent nosi sa sobom?

Pri dolasku na liječenje u ustanovu ponesite sa sobom:

 • Sredstva za ličnu higijenu (sapun, četkica i pasta za zube, lična kozmetika, papirni ubrusi…)
 • Papuče
 • Pidžamu/spavaćicu
 • Donje rublje
 • Čarape
 • Ogrtač ili trenerku
 • Kupaći kostim i kapu za kupanje (ukoliko ne posjedujete kapu za kupanje istu možete kupiti na recepciji Lječilišta)
 • Sve lijekove koje trenutno uzimate i to u originalnom pakovanju (uključujući vitamine, tablete za spavanje, kapi za oči ili nos, te slične lijekove koji se ne izdaju na recept)
 • Sve što će Vam život u Lječilištu učiniti ugodnijim (knjigu, novine, slušalice, itd.) …

Po dolasku bit će Vam dodijeljena soba. Nije dozvoljeno korištenje mobilnih telefona tokom provođenja terapija ili pregleda. Pitajte odjeljensku medicinsku sestru smeta li mobilni telefon drugim uređajima koji se nalaze u bolesničkoj sobi ili u blizini!

Vrijedni predmeti i novac

Nemojte nositi velike količine gotovine, dragocjenosti, prijenosni kompjuter isl., jer za njihov nestanak ustanova ne odgovara! Pri prijemu u ustanovu preporučujemo da sve stvari veće vrijednosti, uključujući i veću količinu novca, predate Vašoj pratnji.

Lijekovi

Prilikom dolaska u našu ustanovu uzimajte lijekove koje Vam je propisao Vaš ljekar. Obavijestite ga o lijekovima koje redovno uzimate po preporuci Vašeg porodičnog ljekara i dogovorite se s njim da li ćete ih i dalje uzimati.

Prijem starijih osoba i osoba koji koriste osobna pomagala:

Pri dolasku u bolnicu starije osobe treba da ponesu i posudicu za zubnu protezu i pribor za njeno čišćenje, štap/ hodalicu ili štake koje koriste kao pomoć pri hodanju, slušni aparat, naočare za čitanje. Svi predmeti trebali bi biti označeni imenom i prezimenom ili kratkom oznakom.

Nastava sa studentima:

U ustanovi se obavlja praktična nastava za studente. Molimo da svojim sudjelovanjem date doprinos uspješnom obavljanju nastave, ali napominjemo da imate pravo odbiti prisutnost studenata tokom pregleda ili druge procedure. O tome obavijestite prisutno osoblje.

Pristup medicinskoj dokumentaciji:

U toku i nakon liječenja možete ostvariti pristup Vašoj medicinskoj dokumentaciji ili zatražiti kopiju iste. O načinu kako da to ostvarite možete se informisati kod odgovorne medicinske sestre-tehničara.

Prigovori (žalbe), pohvale, sugestije:

Vaše prigovore, pohvale i sugestije osoblje je uvijek spremno saslušati i preduzeti potrebne mjere. Ako ih želite izraziti u pismenom obliku, na raspolaganju Vam je sveska utisaka koja se nalazi na recepciji lječilišta postavljeni za te namjene. Od odgovorne medicinske sestre/tehničara možete tražiti i da Vam se obezbjedi da se Vaša izjava uzme na zapisnik. Na isti način, možete uputiti i Vaše komentare, sugestije i prijedloge vezane za ovaj Vodič, te za rad lječilišta i usluge koje se pružaju.

Kućni red

Kućni red je vidno istaknut na recepciji lječilišta i u bolesničkim sobama, te se o istom pacijent upoznaje prilikom prijema, a objavljen je i na web stranici Ustanove. U ovom dijelu Vam ukazujemo na pojedine dijelove kućnog reda: Doručak  07:00 - 09:00; Ručak  13:00 -15:00; Večera 19:00 - 20:00h

Kretanje

Nije dopušteno nepotrebno zadržavanje na hodnicima, stepeništu i drugim prostorima, koji nisu namjenjeni za pacijente. Pacijenti ne mogu napuštati Ustanovu bez javljanja odgovornoj medicinskoj sestri/tehničaru.

Ishrana

Ishrana pacijenata se organizuje u restoranu Galerija hotela Mellain koji je direktno povezan sa našim Lječilištem. Medicinska sestra će Vam detaljno objasniti kako da dodjete do restorana. Ukoliko iz bilo kojeg razloga ne možete ili ne želite da jedete u restoranu,  obroke ćemo Vam dostavljati u bolesničku sobu odnosno u dnevni boravak stacionara Lječilišta. Vrlo je važno ljekara ili odjeljensku medicinsku sestru/tehničara upozoriti ako ste alergični na određenu vrstu hrane. Molimo vas da poslije redovnih dnevnih obroka ne zadržavate ostatke hrane i posuđe.

Pušenje

Opredjeljenje naše Ustanove jeste život bez duhanskog dima, tako da upotreba duhana i duhanskih prerađevina nije dozvoljena u objektima ustanove.

Čistoća

U svakoj sobi i toaletu nalazi se sapun. Zaštitite sebe i druge od infekcija pridržavajući se jednostavne navike pranja ruku! Perite ruke: nakon odlaska u toalet i prije jela. Ne dozvolite Vašoj posjeti dolazak u velikim grupama i sjedenje na krevetima. Upozorite Vašu posjetu da je dužna poštovati kućni red Ustanove!

Vama i Vašoj posjeti nije dozvoljeno:

 • Upotreba alkohola i opojnih droga
 • Dolazaka pod dejstvom alkohola ili opojnih droga
 • Pušenje
 • Upotreba električnih uređaja (grijalica, rešo, kuhalo i slično)
 • Bacanje otpadaka kroz prozor
 • Prljanje i uništavanje inventara i prostora
 • Unošenje i držanje oružja ili opasnog oruđa
 • Narušavanje reda i mira
 • Sjedenje na bolesničkim krevetima i ostalom inventaru u bolesničkoj sobi (odnosi se na posjetioca)
 • Slikanje/snimanje bez saglasnosti pacijenta
 • Uvođenje kućnih ljubimaca

Otpust iz ustanove:

O datumu i vremenu otpusta ćete se dogovoriti sa ljekarom i medicinskom sestrom/tehničarom. Osoblju se možete obratiti u slučaju potrebe poziva saniteta/taksi vozila ili nekog od članova porodice. Upute za dalje liječenje nalaze se u Vašem otpusnom pismu. Podrobnije informacije ćete dobiti od osoblja prije otpusta. Za neka stanja i oboljenja biće Vam date pisane upute. Pri napuštanju Lječilišta na recepciji lječilišta ćete platiti eventualne dodatne troškove. Na recepciji će Vam biti uručeno otpusno pismo za Vas i Vašeg ljekara porodične medicine, kao i Vaša ranija medicinska dokumentacija koju ste priložili. Ukoliko imate problema kod odlaska obratite se medicinskoj sestri-tehničaru.

Vaše mišljenje o ovom Vodiču

Ukoliko imate neke preporuke ili komentare vezano za sadržaj ovog vodiča, molimo Vas da ih podjelite sa nama kako bi sadržaj bio što jasniji i korisniji za sve naše korisnike.