VODIČ ZA PACIJENTE - PRAVA, OBAVEZE I ODGOVORNOSTI PACIJENATA -


                           VODIČ ZA PACIJENTE

- PRAVA, OBAVEZE I ODGOVORNOSTI PACIJENATA -

Stupanjem na snagu Zakona o pravima, obavezama i odgovornostima pacijenata („Službene novine F BiH“, br.40/10) prvi put je sistemski uređena ova materija i u cijelosti definisana prava koja pripadaju pacijentima u postupcima pružanja zdravstvenih usluga, kao i njihove obaveze i odgovornosti. Ovaj Vodič ima za cilj da upozna pacijente sa njihovim pravima, obavezama i odgovornostima i da im omogući da prava ostvare na što brži i jednostavniji način.

1.PRAVA PACIJENATA:

Članom 6. Zakona o pravima, obavezama i odgovornostima pacijenata utvrđena su prava koja pripadaju pacijentu. Utvrđena prava pacijent ostvaruje na osnovu savremene medicinske doktrine, stručnih standarda i normi, te u skladu sa mogućnostima zdravstvenog sistema u Federaciji. Uslov za ostvarivanje prava je prethodno ispunjavanje zakonom utvrđenih obaveza i odgovornosti od strane pacijenta. Svakom pacijentu u bolničkoj zdravstvenoj zaštiti garantuju se prava na:

  1. Dostupnost zdravstvene zaštite, uključujući i pravo na hitnu medicinsku pomoć:       

Svakom pacijentu se obezbjeđuje zdravstvena zaštita u skladu sa zdravstvenim stanjem, ličnim potrebama i zakonom, u granicama materijalnih mogućnosti sistema zdravstvene zaštite. Zdravstvena zaštita se obezbjeđuje bez diskriminacije po osnovu rase, boje kože, spola, spolne orijentacije, genetskog nasljeđa, jezika, religije ili vjerovanja, političkih i drugih uvjerenja, nacionalnog i socijalnog porijekla i vrste oboljenja.

  1. Informacije:

Pacijent ima pravo na informacije o:                                                                         

 • Svom zdravlju                                                                                                                                                        
 • Svojim pravima i obavezama i načinu njihovog korištenja                                                                            
 • Zdravstvenim uslugama koje Ustanova obezbjeđuje.

Informacije treba da su saopštene razumljivim rječnikom, prilagođene pacijentovom obrazovnom nivou, psihičkom, fizičkom i emocionalnom stanju. Ukoliko ih ne razumije, tražiće pojašnjenje od zdravstvenog radnika koji ih daje. Informacije o uslugama koje Ustanova obezbjeđuje pacijentima su dostupne posredstvom web stranice aquabristol.ba kao i putem pisanih brošura i informativnih materijala.

  1. Obaviještenost i učestvovanje u postupku liječenja:

Pacijent ima pravo da odluči o provođenju svake medicinske mjere. Da bi donio informiranu odluku o pristanku na predloženu medicinsku mjeru pacijent ima pravo na blagovremeno, obuhvatno i tačno informisanje o svim pitanjima koja se tiču njegovog stanja i liječenja. Informisanje uključuje pitanja: dijagnoze i prognoze bolesti; kratkog opisa, cilja, koristi i termina izvođenja predloženih medicinskih mjera; vrste i vjerovatnoće mogućih rizika i posljedice medicinskih mjera; moguće promjene stanja i načina života; alternativnih metoda liječenja i njihovih koristi i rizika; prava na odlučivanje o preporučenoj medicinskoj mjeri; informacija po otpustu/izvršenoj usluzi o daljem liječenju i rehabilitaciji. Ako u toku liječenja dođe do zamjene zdravstvenog radnika/zdravstvenog saradnika, pacijent ima pravo dobiti obrazloženje o razlozima zamjene. Ako postoji potreba da se pacijent u toku liječenja premjesti u drugu ustanovu, daje mu se obrazloženje o razlozima. Informisanje pacijenta vrši ljekar odgovoran za njegovo liječenje.

  1. Samoodlučivanje i pristanak, uključujući i zaštitu prava pacijenta koji nije sposoban dati pristanak:  

Pacijent ima pravo da odluči o svemu što se tiče njegovog života i zdravlja, osim u slučaju ako to direktno ugrožava život i zdravlje drugih. Pacijent ima pravo opozvati pristanak na medicinsku mjeru sve do početka njenog izvođenja. Za maloljetnog pacijenta pristanak na medicinsku mjeru daje roditelj/staratelj.

  1. Povjerljivost informacija i privatnost:

Sve lične informacije saopštene zdravstvenom radniku su povjerljive prirode i saopštavaju se drugom zdravstvenom radniku samo kada je to potrebno i u mjeri u kojoj je to potrebno za svrhe liječenja. Za vrijeme provođenja medicinskih mjera pacijent ima pravo na zvučnu i vizuelnu privatnost. Pacijent može tražiti da pregledu ili izvođenju medicinskih postupaka prisustvuje još neko lice koje on odredi.

  1. Tajnost podataka

Podaci iz medicinske dokumentacije se smatraju službenom tajnom i mogu se saopštavati drugim pravnim i fizičkim licima bez saglasnosti pacijenta samo u zakonom predviđenim slučajevima (ostvarivanje prava iz zdravstvenog i socijalnog osiguranja, krivični i drugi sudski postupci i slično).

  1. Lično dostojanstvo:

Obaveza je zdravstvenih radnika da prilikom kontakta sa pacijentom i članovima njegove porodice/njegovateljima postupaju ljubazno, da poštuju njihovo dostojanstvo, da uvažavaju i štite njihov fizički i psihički integritet, intimnost, svjetonadzor, moralna i vjerska uvjerenja.

  1. Poštovanje pacijentovog vremena

Prijem u bolnicu, kao i obavljanje specijalističko-konsultativnih pregleda, dijagnostičkih i terapijskih procedura se zakazuje. Izuzetak su hitni slučajevi. Za usluge koje nisu hitne mogu se uvesti liste čekanja, u zavisnosti od medicinskih indikacija i stanja pacijenta. Pacijent se informiše o stavljanju na listu čekanja, odnosno datumu i vremenu javljanja.

  1. Uvid u medicinsku dokumentaciju i prepis dokumentacije:                                              

Pacijent ili njegov punomoćnik (ovjerena punomoć), odnosno roditelj ili staratelj imaju pravo uvida u medicinsku dokumentaciju pacijenta i pojedinačne i ukupne troškove liječenja. Ovo pravo pripada i članu uže porodice, koji živi u zajedničkom domaćinstvu, ukoliko su ti podaci od značaja za njegovo liječenje. Pacijent ima pravo na prepis medicinske dokumentacije. Zahtjev za vršenje uvida u dokumentaciju/kopiju/prepis podnosi se u pisanoj formi.

  1. Samovoljno napuštanje zdravstvene ustanove:

Pacijent ima pravo da samovoljno napusti ustanovu. Prilikom samovoljnog napuštanja pacijent je dužan potpisati obrazac o samovoljnom napuštanju.

  1. Davanje pristanka da se vrši medicinsko istraživanje i pristanka da učestvuje u izvođenju nastave:

Pacijent može učestvovati u medicinskim istraživanjima samo ako prethodno da pristanak u pisanoj formi i na propisanom obrascu, u kome su data sva objašnjenja o vrsti i cilju istraživanja, očekivanim rezultatima, mogućim rizicima i neželjenim posljedicama. Dati pristanak pacijent može opozvati u svako vrijeme. Samo pacijent koji je dao pristanak može učestvovati u izvođenju nastave.

  1. Preventivne mjere i informisanje o očuvanju zdravlja:

Pacijent ima pravo na preventivne mjere i informacije koje su mu potrebne za očuvanje zdravlja, sticanje zdravih životnih navika, o rizičnim ponašanjima i štetnim faktorima životne i radne sredine. Ustanova obezbjeđuje informacije pacijentima u vidu pisanih materijala, u elektronskom obliku na web stranici Ustanove i davanjem usmenih informacija, koje je dužna dati prema zakonu i na zahtjev pacijenta.

  1. Prigovor: 

Ukoliko je pacijentu uskraćeno pravo na zdravstvenu zaštitu ili nije zadovoljan pruženom uslugom ili postupkom zdravstvenog i drugog radnika, ima pravo podnijeti prigovor. Prigovor može podnijeti usmeno (izjava na zapisnik) ili pismeno (poštom, elektronskom poštom, putem sandučića). Prigovor treba podnijeti čim se za to steknu uslovi, u razumnom roku, da bi se postupak ispitivanja osnovanosti navoda iz prigovora proveo što kvalitetnije. U prigovoru treba navesti naziv organizacione jedinice, po mogućnosti ime i prezime radnika na koga se odnosi, ako to nije moguće podatke o izgledu radi identifikacije, vrijeme dešavanja i kratak opis dešavanja na koje se prigovor odnosi. Ukoliko pacijent očekuje odgovor po prigovoru, dužan je navesti ime i prezime i adresu.

  1. Održavanje ličnih kontakata

Pacijent ima pravo primanja posjetilaca prema kućnom redu. Prilikom hospitalizacije pacijent se izjašnjava da li želi da se određenim licima uskrati pravo na posjetu.

 1. OBAVEZE I ODGOVORNOSTI PACIJENTA:

Ostvarivanje prava pacijenta vezano je za prethodno izvršenje njegovih zakonom definisanih obaveza. Obaveze i odgovornosti pacijenta odnose se na:

  1. Odgovornost prema drugim korisnicima zdravstvenih usluga:

Pacijent ne smije drugim pacijentima namjerno onemogućavati korištenje njihovih prava, niti mu je dozvoljeno da ometa zdravstvene radnike pri pružanju zdravstvene zaštite drugim pacijentima.

  1. Odgovornost prema zdravstvenim radnicima i drugim licima koja omogućavaju pružanje zdravstvenih usluga:

Pacijent je dužan dati potpune i tačne informacije o svom zdravstvenom stanju i druge podatke vezane za ostvarivanje zdravstvene zaštite, poštivati kućni red, pridržavati se zakazanih termina i sa uvažavanjem se odnositi prema osoblju.

 1. TIJELA NADLEŽNA ZA OSIGURANJE PRAVA PACIJENATA

Za osiguranje primjene zakonom utvrđenih prava pacijenata u Ustanovi je osnovana Komisija za prigovore pacijenata (ili je odgovorno tijelo organizovano na drugačiji način što je definisano unutrašnjim aktom).

Prijem u ustanovu i liječenje:

Radno vrijeme:

Redovno radno vrijeme ustanove radnim danom je od 8:00 do 20:00. Za hitna stanja stacionara organizirane su službe dežurstva koje rade 24 sata. Odjel za fizikalnu rehabilitaciju pacijenata radi od ponedeljka do petka za ambulantne pacijente u periodu od 8:00 do 16:30 sati, za stacionare od ponedjeljka do subote. Termini za određene preglede mogu se dogovoriti telefonom. Informacije možete dobiti i na brojeve telefona objavljene u ovom Vodiču i na web stranici.

Dolazak u ustanovu:

Po dolasku u ustanovu predajte dokumentaciju u prijemni šalter. Ako Vaše stanje ne zahtijeva hitan prijem, prijem u ustanovu biće zakazan za određeni dan. Za pojedine preglede i dijagnostičke pretrage, takođe će Vam biti određen termin.

Jednakost u pristupu i pružanju usluga:

Svim pacijentima zagarantovan je jednak pristup i pružanje zdravstvenih usluga bez obzira na naciju, spol, rasu, jezik, vjeroispovijest, invalidnost, godine i druge različitosti.

Dokumenti koji su potrebni za obavljanje pregleda, dijagnostičkih pretraga i bolničko liječenje:

· Lična karta ili drugi identifikacijski dokument sa slikom (pasoš, vozačka dozvola)

· Zdravstvena dokumentacija o prethodnom liječenju (otpusnice, rtg snimci, nalaz UZ i sl.) ili tražena prilikom zakazivanja pregleda/prijema. Informacije možete dobiti i na brojeve telefona objavljene u ovom Vodiču i na web stranici.

Troškovi liječenja:

Troškovi liječenja zavisi od toga da li ste penzionisani ili ne, odnosno da li ste osiguranik druge države. Sve potrebne informacije o plaćanju dobićete od osoblja na prijemu. Ukoliko se prije dolaska u ustanovu želite informisati o troškovima liječenja informacije možete dobiti od  medicinske sestre ili putem telefona na broj koji se nalazi u ovom vodiču.

Bolničko liječenje (višednevni boravak u ustanovi):

Šta pacijent nosi sa sobom?

Pri dolasku na liječenje u ustanovu ponesite sa sobom:

· Sredstva za ličnu higijenu (sapun, četkica i pasta za zube, lična kozmetika, papirni ubrusi)

· Papuče

 · Pidžamu/spavaćicu

 · Donje rublje

· Čarape

 · Ogrtač ili trenerku

 · Sve lijekove koje trenutno uzimate i to u originalnom pakovanju (uključujući vitamine, tablete za spavanje, kapi za oči ili nos, te slične lijekove koji se ne izdaju na recept)

· Sve što će Vam život u bolnici učiniti ugodnijim (knjigu, novine, elektronske igrice, radio, CD player sa slušalicama, itd.)

· Nešto novca za telefon, novine... Po dolasku bit će Vam dodijeljena soba. Nije dopušteno da nosite Vašu pidžamu/spavaćicu, o čemu ćete biti obaviješteni. Napominjemo da... Iako mobilni telefon olakšava komunikaciju s bližnjima dok ste razdvojeni, potrebno je biti obziran prema drugim pacijentima u sobi i na odjeljenju. Molimo da ga držite na vibracijskoj dojavi poziva kada ste u zgradi. Pitajte odjeljensku medicinsku sestru smeta li mobilni telefon drugim uređajima koji se nalaze u bolesničkoj sobi ili u blizini!

Napominjemo da...

 Iako mobilni telefon olakšava komunikaciju s bližnjima dok ste razdvojeni, potrebno je biti obziran prema drugim pacijentima u sobi i na odjeljenju. Molimo da ga držite na vibracijskoj dojavi poziva kada ste u zgradi. Pitajte medicinsku sestru smeta li mobilni telefon drugim uređajima koji se nalaze u bolesničkoj sobi ili u blizini!

Vrijedni predmeti i novac: Nemojte nositi velike količine gotovine, dragocjenosti, prijenosni kompjuter ili televizor, jer za njihov nestanak ustanova ne odgovara! Pri prijemu u ustanovu preporučujemo da sve stvari veće vrijednosti, uključujući i veću količinu novca, predate Vašoj pratnji.

Lijekovi:

 Prilikom dolaska u našu ustanovu uzimajte lijekove koje Vam je propisao Vaš ljekar. Obavijestite ga o lijekovima koje redovno uzimate po preporuci Vašeg porodičnog ljekara i dogovorite se s njim da li ćete ih i dalje uzimati.

Prijem starijih osoba i osoba koji koriste osobna pomagala:

 Pri dolasku u bolnicu starije osobe treba da ponesu i posudicu za zubnu protezu i pribor za njeno čišćenje, štapove ili štake koje koriste kao pomoć pri hodanju, slušni aparat, naočare za čitanje. Svi predmeti trebali bi biti označeni imenom i prezimenom ili kratkom oznakom.

Nastava sa studentima:

 U ustanovi se obavlja praktična nastava za studente. Molimo da svojim sudjelovanjem date doprinos uspješnom obavljanju nastave, ali napominjemo da imate pravo odbiti prisutnost studenata tokom pregleda ili druge procedure. O tome obavijestite prisutno osoblje.

Pristup medicinskoj dokumentaciji:

U toku i nakon liječenja možete ostvariti pristup Vašoj medicinskoj dokumentaciji ili zatražiti kopiju iste. O načinu kako da to ostvarite možete se informisati kod odgovorne medicinske sestre-tehničara.

Prigovori (žalbe), pohvale, sugestije:

Vaše prigovore, pohvale i sugestije osoblje je uvijek spremno saslušati i preduzeti potrebne mjere. Ako ih želite izraziti u pismenom obliku, na raspolaganju su Vam sandučići, postavljeni za te namjene. Od odgovorne medicinske sestre, tehničara možete tražiti i da Vam se obezbjedi da se Vaša izjava uzme na zapisnik. Na isti način, možete uputiti i Vaše komentare, sugestije i prijedloge vezane za ovaj Vodič, te za rad organizacionih jedinica i usluga koje se pružaju.

Kućni red:

 Kućni red je vidno istaknut u hodnicima i u bolesničkim sobama, te se o istom pacijent upoznaje prilikom prijema, a objavljen je i na web stranici Ustanove. U ovom dijelu Vam ukazujemo na pojedine dijelove kućnog reda:

Ustajanje 6.00

Jutarnja higijena

Doručak  07:-10:00

Ručak  13:00- 15:00

Večera 19:00

Kretanje:

Nije dopušteno nepotrebno zadržavanje na hodnicima, stepeništu i drugim prostorima, koji nisu namjenjeni za pacijente.

Pacijenti ne mogu napuštati odjeljenje bez odobrenja ljekara ili odjeljenske medicinske sestre-tehničara.

Ishrana:

 U sklopu naše ustanove imamo prostor za doručak, ručak i večeru. Obroke ćemo Vam dostavljati u bolesničku sobu ukoliko niste u mogućnosti. Vrlo je važno ljekara ili odjeljensku medicinsku sestru-tehničara upozoriti ako ste alergični na određenu vrstu hrane. Molimo vas da poslije redovnih dnevnih obroka ne zadržavate ostatke hrane i posuđe.

Pušenje:

Opredjeljenje naše bolnice jeste život bez duhanskog dima, tako da upotreba duhana i duhanskih prerađevina nije dozvoljena u objektima ustanove.

Čistoća:

 U svakoj sobi i toaletu nalazi se sapun. Zaštitite sebe i druge od infekcija pridržavajući se jednostavne navike pranja ruku! Perite ruke: nakon odlaska u toalet i prije jela. Ne dozvolite Vašoj posjeti dolazak u velikim grupama i sjedenje na krevetima.

Upozorite Vašu posjetu da je dužna poštovati kućni red bolnice!

Vama i Vašoj posjeti nije dozvoljeno:

 • Upotreba alkohola i opojnih droga
 • Dolazaka pod dejstvom alkohola ili opojnih droga
 • Pušenje
 • Upotreba električnih uređaja (grijalica, rešo, kuhalo i slično)
 • Bacanje otpadaka kroz prozor
 • Prljanje i uništavanje inventara i prostora
 • Unošenje i držanje oružja ili opasnog oruđa
 • Narušavanje reda i mira
 • Sjedenje na bolesničkim krevetima i ostalom inventaru u bolesničkoj sobi (odnosi se na posjetioca)
 • Slikanje/snimanje bez saglasnosti pacijenta
 • Uvođenje kućnih ljubimaca

Otpust iz ustanove:

Otpuštanje iz ustanove: O datumu i vremenu otpusta će Vas obavijestiti medicinska sestra/tehničar. Obavijest ćete dobiti blagovremeno, tako da o tome možete obavijestiti svoju porodicu/njegovatelje. Otpust se, u pravilu, organizuje u jutarnjim satima do 12 sati. Upute za dalje liječenje nalaze se u Vašem otpusnom pismu. Podrobnije informacije ćete dobiti od osoblja prije otpusta. Za neka stanja i oboljenja biće Vam date pisane upute. Pri napuštanju bolnice na prijamnom šalteru ćete platiti eventualne troškove (participacija, troškovi liječenja za neosigurana lica i sl.). Na prijemnom šalteru će Vam biti uručeno otpusno pismo za Vas i Vašeg ljekara porodične medicine, kao i Vaša dokumenta. Ukoliko imate problema kod odlaska obratite se odjeljenskoj medicinskoj sestri-tehničaru. Pomoć će Vam pružiti i Zavod za psihološku i socijalnu zaštitu.